palk.ee esilehele
palk.ee
ArtiklidFoorumSeadused
Kasulikke linkeLiitu maililistigaAvalehelePalgasaaja nurgake
MAKSUKORRALDUSE SEADUS
2018-10-01
 

Väljaandja: Riigikogu
Akti liik: seadus
Teksti liik: terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.06.2020
Avaldamismärge: RT I, 31.05.2018, 24Maksukorralduse seadus1

Vastu võetud 20.02.2002
RT I 2002, 26, 150
jõustunud vastavalt §-le 170.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)
1. peatükk ÜLDSÄTTED
1. jagu Seaduses kasutatavad põhimõisted
§ 1. Seaduse reguleerimisala ja kohaldamisala
[RT I, 31.01.2014, 6 - jõust. 01.04.2014]

(1) Käesolev seadus määrab maksuhalduri ja maksukohustuslase õigused, kohustused ja vastutuse, maksumenetluse korra ning maksuvaidluste lahendamise korra.

(2) Käesolevas seaduses sätestatut kohaldatakse kõikidele riiklikele maksudele, kui maksuseaduses või maksualase teabevahetuse seaduses ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 23.12.2014, 15 - jõust. 01.01.2015]

(3) Käesolevas seaduses sätestatut kohaldatakse kaupade importimisel ja eksportimisel tasumisele kuuluvatele maksudele, kui tollialastes õigusaktides Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101) (edaspidi tolliseadustik), tähenduses ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

(4) Käesolevas seaduses sätestatut kohaldatakse kohalikele maksudele niivõrd, kuivõrd kohalike maksude seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(5) Kui käesoleva seaduse või maksuseaduse regulatsioon erineb välislepingus sätestatust, kohaldatakse välislepingu sätteid.
[RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

(6) Kohtumenetlusest tulenevate avalik-õiguslike rahaliste kohustuste, sealhulgas kassatsioonikautsjoni ja riigilõivu, samuti prokuratuuri lahenditest tulenevate avalik-õiguslike rahaliste kohustuste ning riigile üleläinud elatisnõude tasumisele ja tasaarvestamisele kohaldatakse käesoleva seaduse 9. peatüki esimeses jaos sätestatud korda. Selliste rahaliste kohustuste tasumisel tekkinud enammakse tagastamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 33 ja 34 sätestatud korda juhul, kui rahaline kohustus tasuti käesoleva seaduse § 105 lõikes 1 nimetatud kontole.
[RT I, 08.07.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]

(7) Käesoleva seaduse alusel teostatavale riiklikule järelevalvele kohaldatakse korrakaitseseadust käesolevas seaduses sätestatud erisustega.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
§ 2. Maksu mõiste

Maks on seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele seaduse või määrusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel ning millel puudub otsene vastutasu maksumaksja jaoks.
§ 3. Maksusüsteem

(1) Eesti maksusüsteem koosneb maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest.

(2) Riiklikud maksud on:
1) tulumaks;
2) sotsiaalmaks;
3) maamaks;
4) hasartmängumaks;
5) käibemaks;
6) tollimaks;
7) aktsiisid;
8) raskeveokimaks;
9) ettevõtlustulu maks.
[RT I, 07.07.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

(3) Kohalikud maksud kehtestatakse valla- või linnavolikogu määrusega vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatud tingimustele.

(4) Käesolevas seaduses maksu kohta sätestatut kohaldatakse ka:
1) kogumispensionide maksele ja töötuskindlustusmaksele, kui kogumispensionide seaduses või töötuskindlustuse seaduses ei ole sätestatud teisiti;
2) saastetasule, vee erikasutusõiguse tasule ja maavara kaevandamisõiguse tasule, kui keskkonnatasude seaduses ei ole sätestatud teisiti;
3) teekasutustasule, kui liiklusseaduses ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 04.07.2017, 5 - jõust. 20.12.2017]
§ 4. Maksuseadus

(1) Maksuseadus on seadus, millega sätestatakse maks.

(2) Maksumaksjal on kohustus maksta ainult seadustega ettenähtud riiklikke ja kohalikke makse maksuseadustes ning valla- või linnavolikogu määrustes sätestatud määrades ja korras.

(3) Maksuseaduses sätestatakse:
1) maksu nimetus;
2) maksu objekt;
3) maksumäär;
4) maksumaksja;
5) maksu saaja või laekumise koht;
6) maksu tasumise tähtpäev või tähtaeg, perioodilise maksu puhul ka maksustamisperiood;
7) maksusumma arvutamise ja tasumise kord ning sellega kaasnevad lisakohustused;
8) võimalikud maksusoodustused.
§ 41. Maksuseaduse ja selle muudatuse jõustamine

Maksuseaduse, samuti selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab üldjuhul jääma vähemalt kuus kuud. Sätet ei kohaldata maksukohustuslast soodustava mõjuga maksuseaduse ja selle muudatuse korral.
[RT I, 06.03.2015, 26 - jõust. 01.07.2015]
§ 5. Maksuhaldur

(1) Riiklike maksude maksuhaldur on Maksu- ja Tolliamet.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

(2) Kohalike maksude maksuhaldur on valla- või linnavalitsus või muu maksumääruses sätestatud valla või linna ametiasutus.

(3) [Kehtetu - RT I 2010, 72, 544 - jõust. 01.01.2012]

(4) Vallad ja linnad võivad sõlmida omavahel halduslepingu, millega antakse lepinguosalistes valdades ja linnades kehtestatud sama liiki kohalike maksude maksuhalduri ülesanded ühe lepinguosalise valla või linna ametiasutusele.

(5) Vald ja linn võivad vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatule sõlmida Maksu- ja Tolliametiga halduslepingu, millega kohaliku maksu maksuhalduri ülesanded antakse üle Maksu- ja Tolliametile.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
§ 6. Maksukohustuslane

(1) Maksukohustuslane on:
1) maksumaksja;
2) maksu kinnipidaja;
3) muu isik, kes vastutab seaduse või lepingu alusel maksumaksja või maksu kinnipidaja maksukohustuse eest.

(2) Maksumaksja on füüsiline või juriidiline isik või riigi-, valla- või linnaasutus, kes seadusega sätestatud tingimustel ja korras on kohustatud maksu maksma ning täitma teisi talle seoses maksukohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi.

(3) Maksu kinnipidaja on füüsiline või juriidiline isik või riigi-, valla- või linnaasutus, kes seadusega sätestatud tingimustel ja korras on kohustatud teise isiku poolt tasumisele kuuluva maksusumma kinni pidama ja selleks määratud kontole tasuma, samuti täitma teisi talle seoses kinnipidamiskohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi.
[RT I, 13.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

(4) Seadusega võib sätestada juhud, mil:
1) juriidilise isiku staatust mitteomavat isikuteühendust või varakogumit käsitatakse maksumaksja või maksu kinnipidajana;
2) mitut juriidilist isikut käsitatakse ühe maksukohustuslasena;
3) juriidilise isiku struktuuriüksust või temale kuuluvat ettevõtet käsitatakse iseseisva maksukohustuslasena.

(5) Riiki, valda või linna ei loeta maksumaksjaks ega maksu kinnipidajaks, kui maksuseaduses ei ole sätestatud teisiti.

(6) Maksumaksja ja maksu kinnipidaja võib olla ka välisriigi riigi- või omavalitsusasutus, muu avalik-õiguslik institutsioon, samuti rahvusvahelise organisatsiooni või koostööprogrammi esindus.

(7) Riigi-, valla- või linnaasutuse, samuti käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 6 nimetatud maksukohustuslase suhtes kohaldatakse käesolevas seaduses juriidilise isiku kohta sätestatut, kui nende kohta ei ole sätestatud teisiti.
§ 7. Maksukohustuslase õigus- ja teovõime

(1) Maksukohustuslase õigusvõime, teovõime ja seadusjärgse esinduse suhtes kohaldatakse maksustamisel tsiviilseadustiku üldosa seaduse vastavaid sätteid, kui käesolevast seadusest või maksuseadusest ei tulene teisiti.

(2) Alaealise või muu piiratud teovõimega füüsilise isiku nimel täidab käesolevast seadusest või maksuseadusest tulenevaid kohustusi tema seaduslik esindaja. 15–18-aastane alaealine, kelle teovõimet on laiendatud, täidab käesolevas seaduses või maksuseaduses sätestatud kohustusi iseseisvalt, kui need tulenevad tehingutest, mida alaealine võib isiklikult teha.

(3) Riigi-, valla- või linnaasutuse või käesoleva seaduse § 6 lõigetes 4 ja 6 nimetatud maksukohustuslase õigusi ja kohustusi maksumaksjana või maksu kinnipidajana teostab asutuse juht või muu volitatud isik vastavalt asutuse põhimääruses, ühingulepingus või muus maksukohustuslase tegevust reguleerivas õigusaktis antud pädevusele.
§ 8. Seadusliku esindaja ja vara valitseja kohustused

(1) Juriidilise või füüsilise isiku seaduslik esindaja on kohustatud korraldama esindatava käesolevast seadusest, maksuseadusest ja käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegse ning täieliku täitmise. Rahalised kohustused täidetakse esindatava vara arvel.
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]

(2) Seltsingu või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikuteühenduse juht või õigusvõimetu varakogumi valitseja on kohustatud korraldama ühenduse varaga või hallatava varakogumiga seotud käesolevast seadusest, maksuseadusest ja käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegse ja täieliku täitmise. Rahalised kohustused täidetakse hallatava vara arvel.
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]

(3) Kui juriidilise isiku staatust mitteomaval isikuteühendusel ei ole tegevjuhti, peavad käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustusi täitma ühenduse liikmed. Maksuhaldur võib kohustuse täitmise nõudega pöörduda iga ühenduse liikme poole. Kui juriidilise isiku staatust mitteomava isikuteühenduse vara haldab ühenduse liikmete või tegevjuhi asemel mõni teine isik, täidab tema hallatava varaga seotud maksukohustusi.

(4) Kui õigusvõimetul varakogumil ei ole valitsejat, peavad käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustusi täitma varakogumi kaasomanikud. Maksuhaldur võib kohustuse täitmise nõudega pöörduda iga kaasomaniku poole. Kui õigusvõimetu varakogumiga seotud majanduslikud hüved (§ 94 lõige 3) ei ole valitseja või kaasomanike valduses või kaasomanikke ei ole võimalik kindlaks teha, täidab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustusi isik, kellel on varakogumiga seotud asjade ja õiguste üle tegelik võim.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustused laienevad testamenditäitjale, pärandi hooldajale, kohtutäiturile, kinnisasja sundvalitsejale ja muudele isikutele, kellele on seadusest tulenevalt pandud maksukohustuslase vara valitsemise kohustus.
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]
§ 81. Mitteresidendi maksuesindaja

(1) Mitteresidendi maksuesindaja (edaspidi maksuesindaja) on riiklike maksude maksuhaldurilt vastava tegevusloa saanud isik, keda mitteresident võib volitada ennast esindama Eestis tekkivate maksuseadustest või käesolevast seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Maksuesindajana võib tegutseda Eestis asutatud juriidiline isik või välismaa juriidilise isiku Eestis äriregistrisse kantud filiaal.

(2) Maksuesindajale laienevad kõik registreeritud mitteresidendist maksukohustuslase õigused ja kohustused. Maksuesindaja on kohustatud tagama esindatava käesolevast seadusest ja maksuseadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegse ning täieliku täitmise.

(3) Maksuesindaja esitab riiklike maksude maksuhaldurile maksuesindaja tegevusloa saamiseks taotluse, kuhu on märgitud tema:
1) nimi ja aadress;
2) registreerimise number;
3) tegevusala ja tegevuskoht.

(4) Maksuesindaja peab olema maksevõimeline ja laitmatu reputatsiooniga. Maksuesindajal ei või olla maksuvõlga. Maksuesindaja peab maksuhalduri nõudmisel esitama tagatise.

(5) Maksuhaldur otsustab maksuesindaja tegevusloa andmise 20 kalendripäeva jooksul, arvates taotluse saamisest. Tegevusloa andmise otsustamisel kontrollitakse isiku vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud nõuetele. Maksuhaldur võib arvesse võtta ka isiku varasemate maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmist. Maksuhaldur võib maksevõimelisuse kontrollimiseks nõuda taotlejalt tõendeid tema varalise seisundi kohta.

(6) Maksuhaldur võib tegevusloa peatada või kehtetuks tunnistada, kui maksuesindaja suhtes on alustatud pankroti- või likvideerimismenetlust, maksuesindaja rikub käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustusi või ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tingimustele.

(7) Maksuhaldur avaldab maksuesindajate nimekirja oma veebilehel.
[RT I 2003, 82, 554 - jõust. 01.05.2004]
§ 9. Elukoht, asukoht, tegevuskoht ja püsiv tegevuskoht

(1) Mõisteid elukoht ja asukoht kasutatakse käesolevas seaduses tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses.

(2) Tegevuskoht on isiku või juriidilise isiku staatust mitteomava isikuteühenduse või õigusvõimetu varakogumi püsiva ja kestva majandus- või kutsetegevuse koht.

(3) Püsiv tegevuskoht on koht, mille kaudu täielikult või osaliselt toimub mitteresidendi püsiv majandustegevus Eestis. Püsiv tegevuskoht on ka mitteresidendil, kelle majandustegevus Eestis toimub vastavalt tulumaksuseaduses sätestatule volitatud esindaja kaudu.
2. jagu Maksuhalduri põhikohustused
§ 10. Maksuhalduri ülesanded

(1) Maksuhaldur kontrollib käesoleva seaduse ja maksuseaduste täitmist, kasutades talle selleks seadusega antud pädevust.

(2) Maksuhalduri ülesanded on:
1) kontrollida maksude arvestamise ja tasumise õigsust ning jälgida, et makse tasutakse ja maksusoodustusi kohaldatakse seadusega sätestatud suuruses ja korras;
2) arvestada ja määrata seadusega sätestatud juhtudel tasumisele kuuluv maksusumma ja intress ning tagastada enammakstud või hüvitatavad summad;
3) nõuda sisse maksuvõlad;
4) kohaldada maksuseaduste rikkujate suhtes seadusega lubatud sunnivahendeid ja karistusi;
5) teostada järelevalvet töötamise registreerimise kohustuse täitmise üle;
[RT I, 16.04.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
6) teostada järelevalvet maksualase teabevahetuse seaduses sätestatud teabeandja ja teabeandjale andmete esitaja kohustuste täitmise üle;
[RT I, 23.12.2014, 15 - jõust. 01.01.2015]
7) [kehtetu - RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]

(3) Maksuhaldur viib menetluse läbi võimalikult lihtsalt, kiirelt ja efektiivselt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebamugavusi, järgides sealjuures haldusmenetluse üldpõhimõtteid ja tagades menetlusosaliste õiguste kaitse.
§ 11. Uurimispõhimõte

(1) Maksuhaldur on maksude tasumise õigsuse kontrollimisel ja maksusumma määramisel kohustatud arvestama kõiki asjas tähendust omavaid, sealhulgas nii maksukohustust suurendavaid kui ka vähendavaid asjaolusid.

(2) Maksuhaldur otsustab maksude tasumise õigsuse kontrollimisega seotud toimingute sooritamise vajaduse, toimingute liigi ja ulatuse ning kogub asja otsustamiseks vajalikke tõendeid. Maksuhaldur ei ole maksustamise seisukohast tähendust omavate asjaolude väljaselgitamisel seotud ainult menetlusosalise esitatud taotluste ja tõenditega.
§ 12. Kaalutlusõigus

Kui maksuhaldurile on seadusega antud volitus kaaluda abinõu kohaldamist või valida erinevate abinõude vahel, teostab maksuhaldur kaalutlusõigust volituse piires ja kooskõlas õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ja kaaludes põhjendatud huve.
§ 13. Maksukohustuslase ärakuulamine

(1) Maksukohustuslasel on õigus enne tema õigusi puudutava haldusakti andmist esitada maksuhaldurile oma arvamus või vastuväited.

(2) Maksukohustuslasele ei tule tagada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigust, kui:
1) viivitusest tuleneva kahju ennetamise või avalike huvide kaitse eesmärgil on vaja viivitamata tegutseda või
2) maksuhaldur ei kaldu kõrvale maksukohustuslase poolt avalduses, taotluses või selgituses toodud andmetest ning puudub vajadus lisaandmete saamiseks või
3) asja ei otsustata maksukohustuslase kahjuks või
4) arvamuse või vastuväidete esitamise võimaldamisega kaasnev teavitamine ei võimalda saavutada haldusakti eesmärki või
5) muudel seadusega sätestatud juhtudel.
§ 14. Teabe andmine maksukohustuslasele

(1) Maksuhaldur annab maksukohustuslase taotlusel teavet tema poolt tasumisele kuuluvate maksude, maksusumma arvutamise korra ja määramise aluste kohta ning selgitusi maksudeklaratsiooni täitmise ja vaide või taotluse esitamise kohta.

(2) Maksuhaldur selgitab vajaduse korral maksukohustuslasele tema õigusi ja kohustusi maksumenetluses.

(3) Maksukohustuslasel on õigus tutvuda maksuhalduri poolt tema kohta kogutud andmetega ning teha neist koopiaid või väljavõtteid. Maksuhalduril on õigus andmete esitamisest keelduda, kui see ohustaks tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.

(4) Maksuhaldur on kohustatud maksukohustuslase taotlusel väljastama talle kirjaliku tõendi või tegema elektrooniliselt kättesaadavaks andmed maksukohustuslase maksuvõlgade suuruse, samuti tema tasutud, temale tagastatud või tasaarvestatud maksusummade ja intressi kohta, mille sundtäitmise aegumistähtaeg (§ 132) ei ole möödunud.

(5) Maksukohustuslasel, samuti muul huvitatud isikul või asutusel on õigus taotleda maksuhaldurilt tõendit maksuvõlgade puudumise kohta. Maksuhaldur on kohustatud maksuvõlgade puudumise tõendi väljastama ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvõlg kõikide sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul kokku on väiksem kui 10 eurot või kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Tõendit maksuvõlgade puudumise kohta ei väljastata, kui maksukohustuslasel on taotluse täitmise tähtpäeval täitmata maksudeklaratsiooni esitamise kohustus ning maksusummat ei ole määranud ka maksuhaldur.
[RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

(6) Maksuhaldur võib teha käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tõendile märke selle kohta, kellele või kellele esitamiseks tõend väljastatakse, samuti selle kohta, et maksukohustuslane ei ole taotluse esitamise aastal või sellele eelnenud aastal täitnud maksudeklaratsiooni esitamise kohustust seaduses sätestatud tähtaja jooksul.
[RT I 2008, 60, 331 - jõust. 01.01.2009]

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tõend väljastatakse või selle väljastamisest keeldutakse viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Tõendi väljastamine ei kustuta maksuvõlga ega võta maksuhaldurilt õigust maksuvõlga sisse nõuda.
§ 141. Maksukohustuslase teavitamine

Maksuhalduril on õigus saata maksukohustuslasele tema poolt maksuhaldurile teatavaks tehtud sidevahendi kaudu meeldetuletusi ja muud maksukohustuslast puudutavat informatiivse tähendusega teavet.
[RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
§ 15. Maksuseaduste selgituste ja juhendite andmine

(1) Rahandusministeeriumil ja riiklike maksude maksuhalduril on õigus anda käesoleva seaduse, maksualase teabevahetuse seaduse ja maksuseaduste selgitamiseks ning tutvustamiseks selgitusi ja juhendeid, mille eesmärk on tagada seaduste ühetaoline kohaldamine.
[RT I, 23.12.2014, 15 - jõust. 01.01.2015]

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud selgitused ja juhendid ei ole maksukohustuslasele siduvad.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud selgitused ja juhendid avaldatakse selgituste ja juhendite andja veebilehel või avaldatakse perioodilise trükiväljaandena. Avaldamise tagab selgituste ja juhendite andja.
[RT I 2005, 25, 193 - jõust. 01.07.2005]
§ 151. Isikukoodi töötlemine
[Kehtetu - RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]
§ 16. Kahju hüvitamine

Maksuhalduri poolt maksukohustuslasele või kolmandale isikule õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitatakse vastavalt riigivastutuse seaduses sätestatule.
3. jagu Maksukohustuslaste register
§ 17. Maksukohustuslaste register

(1) Maksukohustuslaste registri (edaspidi register) asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Registrit peetakse maksuhaldurile ja registri volitatud töötlejatele seadusega ning seaduse alusel pandud ülesannete täitmiseks.
[RT I, 31.01.2014, 6 - jõust. 01.04.2014]

(2) Registrisse kantakse andmed järgmiste isikute kohta:
1) maksukohustuslane;
2) sotsiaalmaksuseaduse alusel kindlustatav isik;
3) töötuskindlustuse seaduse alusel kindlustatu, töötuskindlustusmakse maksja ja kinnipidaja;
4) kohustatud isik, makse maksja ja makse kinnipidaja kogumispensionide seaduse tähenduses;
5) maksuesindaja;
6) mitteresident seoses tagastusnõude esitamisega;
[RT I 2009, 56, 376 - jõust. 01.01.2010]
7) keskkonnatasude seaduse alusel saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu maksja;
[RT I, 14.03.2011, 4 - jõust. 01.04.2011]
8) käesoleva seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud rahaliste kohustuste tasumiseks kohustatud isik;
[RT I, 31.01.2014, 6 - jõust. 01.04.2014]
9) [kehtetu - RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]
10) juriidilise isiku staatuseta välismaine isikuteühendus või varakogum;
[RT I, 09.02.2016, 1 - jõust. 10.02.2016]
11) isik, kelle andmeid töödeldakse maksualase teabevahetuse seaduse alusel;
[RT I, 09.02.2016, 1 - jõust. 10.02.2016]
12) mitteresident seoses teekasutustasu kohustusega.
[RT I, 04.07.2017, 5 - jõust. 20.12.2017]

(21) Registris peetakse eraldi arvestust iga registrisse kantud isiku käesolevast seadusest ja maksuseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta, samuti käesoleva seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud rahaliste kohustuste ning nende täitmise kohta.
[RT I, 31.01.2014, 6 - jõust. 01.04.2014]

(3) Registri vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

(31) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud rahaliste kohustuste üle arvestuse pidamisel ja nende täitmise korraldamisel on registri volitatud töötlejateks valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga määratud asutus, kohus ja prokuratuur. Registri volitatud töötlejaks oleval valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga määratud asutusel on käesoleva seaduse § 63 lõikes 2 nimetatud õigused.
[RT I, 31.01.2014, 6 - jõust. 01.04.2014]

(4) Andmeid kantakse registrisse ja saadakse registrist Vabariigi Valitsuse kinnitatud registri põhimääruses sätestatud korras vastavalt käesolevas jaos, §-des 27–30 ja sotsiaalmaksuseaduses sätestatule.
§ 18. Registreerimiskohustus

(1) Enne tegevuse alustamist on Maksu- ja Tolliametis kohustatud end registreerima:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
1) juriidiline isik, keda ei kanta äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse;
2) riigi-, valla- või linnaasutus, keda ei kanta riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse;
3) [kehtetu - RT I 2008, 27, 177 - jõust. 01.01.2009]
4) mitteresidendist juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku staatust mitteomav isikuteühendus või varakogum, kes alustab Eestis majandustegevust püsiva tegevuskoha kaudu, mida ei ole filiaalina kantud äriregistrisse.
[RT I, 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
5) [kehtetu - RT I, 31.05.2018, 2 - jõust. 01.10.2018]

(11) Kümne tööpäeva jooksul Eestis maksukohustuse tekkimisest arvates on Maksu- ja Tolliametis kohustatud end registreerima:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
1) mitteresidendist tööandja, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtja, välisesindus, välisriigi muu asutus, rahvusvaheline organisatsioon ja selle esindus, kui teda ei ole varem kantud maksukohustuslaste registrisse või mõnesse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registritest;
2) seltsing, ühisus ja muu juriidilise isiku staatust mitteomav isikute ühendus.

(2) Registreerimise kohta väljastab Maksu- ja Tolliamet tõendi, kuhu märgitakse käesoleva seaduse § 19 lõikes 1, § 21 lõikes 1 või 3, §-s 211 või § 22 lõikes 1 nimetatud andmed.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
§ 19. Juriidilise isiku või asutuse registreerimine

(1) Käesoleva seaduse § 18 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud juriidiline isik või asutus esitab registreerimiseks Maksu- ja Tolliametile avalduse, milles märgitakse:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
1) isiku või asutuse nimi ja aadress;
2) isiku või asutuse juhtorgani liikmete ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta) ja elukoht.

(2) Avaldusele lisatakse juriidilise isiku põhikirja, ühingulepingu või muu juriidilise isiku tegevust reguleeriva õigusakti ärakiri. Avalik-õiguslik juriidiline isik viitab avalduses oma tegevuse aluseks oleva seaduse avaldamiskohale. Riigi-, valla- või linnaasutus lisab oma põhimääruse või asutuse tegevust reguleeriva muu õigusakti ärakirja.
§ 20. Füüsilisest isikust ettevõtja
[RT I 2008, 60, 331 - jõust. 01.01.2009]

(1) [Kehtetu - RT I 2008, 27, 177 - jõust. 01.01.2009]

(2) [Kehtetu - RT I 2008, 27, 177 - jõust. 01.01.2009]

(3) Maksuseaduses sätestatud kohustused laienevad ka füüsilisest isikust ettevõtjale, kes ei ole äriregistrisse kantud. Kui maksuseaduses ei ole sätestatud teisiti, laienevad selles sätestatud õigused nimetatud isikule alates tema kandmisest äriregistrisse.
[RT I 2008, 27, 177 - jõust. 01.01.2010]

(4) Maksuhalduri ettepanekul võib äriregistrist kustutada füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei tegele ettevõtlusega tulumaksuseaduse § 14 tähenduses. Enne ettepaneku tegemist äriregistri pidajale annab maksuhaldur füüsilisest isikust ettevõtjale tähtaja ettevõtlusega tegelemise tõendamiseks.
[RT I 2008, 27, 177 - jõust. 01.01.2010]

(5) [Kehtetu - RT I 2008, 27, 177 - jõust. 01.01.2009]
§ 201. Notari ja kohtutäituri registreerimine, registriandmete muutmine ja registrist kustutamine
[Kehtetu - RT I, 31.05.2018, 2 - jõust. 01.10.2018]
§ 202. Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa registreerimine ja registrist kustutamine

(1) Kui füüsilisest isikust ettevõtja soovib oma ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa maksukohustuslaste registris registreerida, esitab füüsilisest isikust ettevõtja selleks Maksu- ja Tolliametile avalduse, kuhu on märgitud:
1) abikaasa ees- ja perekonnanimi;
2) abikaasa isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta);
3) abikaasa elukoht;
4) füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte tegevuses tema abikaasa osaleb, ees- ja perekonnanimi ning isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta).

(2) Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalev abikaasa (käesolevas paragrahvis edaspidi abikaasa) on äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa, kes osaleb füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses ning kellel ei ole füüsilisest isikust ettevõtjaga sõlmitud töölepingut või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks võlaõiguslikku lepingut.

(3) Kui abikaasa osaleb füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses ajutiselt, märgitakse avaldusele tegevuses osalemise algus- ja lõppkuupäev.

(4) Abikaasa maksukohustuslaste registrist kustutamiseks esitab füüsilisest isikust ettevõtja Maksu- ja Tolliametile avalduse, kuhu on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele märgitud ka registrist kustutamise kuupäev.
[RT I, 02.07.2012, 8 - jõust. 01.08.2012]
§ 21. Püsiva tegevuskoha registreerimine

(1) Käesoleva seaduse § 18 lõike 1 punktis 4 nimetatud mitteresidendist juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja püsiva tegevuskoha registreerimiseks esitatakse Maksu- ja Tolliametile avaldus, milles märgitakse:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
1) mitteresidendi nimi ja aadress;
2) registreerimiskoht ja registreerimisnumber või muu identifitseerimist võimaldav kood, kui need andmed on olemas;
3) püsiva tegevuskoha tegevusala, tegevuskoht ning postiaadress Eestis;
4) püsiva tegevuskoha teenindamiseks avatud pangakonto number ja krediidiasutuse nimi, kus pangakonto on avatud;
5) juriidilise isiku püsiva tegevuskoha vastutava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta) ning elukoht;
[RT I, 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
6) juriidilise isiku iga aktsionäri või osaniku nimi ja registri- või isikukood, isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta.
[RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

(11) [Kehtetu - RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

(2) Mitteresidendist juriidilise isiku püsiva tegevuskoha registreerimise avaldusele lisatakse:
[RT I, 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
1) registreerimistunnistuse ärakiri, registri väljavõte või juriidilise isiku olemasolu tõendav muu dokument;
2) püsiva tegevuskoha vastutava isiku volitusi tõendav dokument;
3) juriidilise isiku asukohamaa seaduste kohaselt kinnitatud põhikirja või ühingulepingu ärakiri või juriidilise isiku tegevust reguleeriv muu dokument, kui nende dokumentide esitamine on nõutav juriidilise isiku registreerimise korral tema asukohamaal;
4) püsiva tegevuskoha vastutava isiku notariaalselt kinnitatud või maksuhalduri poolt ametlikult kinnitatud allkirjanäidis;
5) maksuesindaja puhul maksuesindaja ja mitteresidendi vaheline kirjalik leping.

(3) Käesoleva seaduse § 18 lõike 1 punktis 4 nimetatud juriidilise isiku staatust mitteomava isikuteühenduse või varakogumi püsiva tegevuskoha registreerimiseks esitatakse Maksu- ja Tolliametile avaldus, milles märgitakse:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
1) isikuteühenduse või varakogumi nimi või nimetus ja aadress, kui need on olemas;
2) isikuteühenduse või varakogumi identifitseerimist võimaldav number või registrikood, kui see on olemas;
3) isikuteühenduse liikmete või varakogumi kaasomanike nimi ja aadress, välja arvatud käesoleva lõike punktis 4 sätestatud juhul;
4) juhtimisõigusega liikmete, tegevjuhi või vara valitseja nimi ja aadress, kui kõik käesoleva lõike punktis 3 nimetatud isikud ei osale ühenduse juhtimises või varakogumi haldamises;
5) püsiva tegevuskoha tegevusala, tegevuskoht ning postiaadress Eestis;
6) püsiva tegevuskoha teenindamiseks avatud pangakonto number ja krediidiasutuse nimi, kus pangakonto on avatud;
7) püsiva tegevuskoha vastutava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta) ning elukoht.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud avaldusele lisatakse:
1) juriidilise isiku staatust mitteomava isikuteühenduse või varakogumi tegevuse aluseks oleva dokumendi ärakiri;
2) püsiva tegevuskoha vastutava isiku notariaalselt kinnitatud või maksuhalduri poolt ametlikult kinnitatud allkirjanäidis;
3) vastutava isiku volitusi tõendav dokument;
4) maksuesindaja puhul maksuesindaja ja mitteresidendi vaheline kirjalik leping.
§ 211. Seltsingu, ühisuse ja muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse registreerimine

(1) Käesoleva seaduse § 18 lõike 11 punktis 2 nimetatud seltsingu, ühisuse ja muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse registreerimiseks esitatakse Maksu- ja Tolliametile avaldus, kuhu on märgitud seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
1) nimi või nimetus ja aadress, kui need on olemas;
2) identifitseerimist võimaldav number või registrikood, kui see on olemas;
3) liikmete või kaasomanike nimed ja aadressid, välja arvatud käesoleva lõike punktis 4 sätestatud juhul;
4) juhtimisõigusega liikmete, tegevjuhi või vara valitseja nimi ja aadress, kui kõik käesoleva lõike punktis 3 nimetatud isikud ei osale ühenduse juhtimises;
5) tegevusala või tegevusalad, tegevuskoht ning aadress;
6) vastutava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta) ning elukoht.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaldusele lisatakse seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse:
1) tegevuse aluseks oleva dokumendi ärakiri;
2) vastutava isiku volitusi tõendav dokument.
§ 22. Mitteresidendist tööandja registreerimine

(1) Käesoleva seaduse § 18 lõike 11 punktis 1 nimetatud mitteresidendist tööandja registreerimiseks esitatakse Maksu- ja Tolliametile avaldus, kuhu on märgitud:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
1) mitteresidendist tööandja nimi;
2) tööandja postiaadress asukohamaal, kui see on olemas;
3) tööandja postiaadress Eestis, kui see on olemas;
4) tööandjat esindava isiku nimi ja postiaadress;
5) tööandja või tema volitatud isiku allkiri.

(2) Avaldusele lisatakse mitteresidendist tööandja põhikirja või muu tegevust reguleeriva dokumendi ärakiri, kui selline dokument on nõutav. Samuti esitatakse tööandjat esindava isiku volitusi tõendav dokument, selle isiku notariaalselt kinnitatud või maksuhalduri poolt ametlikult kinnitatud allkirjanäidis ning maksuesindaja puhul maksuesindaja ja mitteresidendi vaheline kirjalik leping.

(3) Mitteresidendist tööandjal on õigus end maksukohustuslaste registris registreerida ka enne maksukohustuse tekkimist, esitades selleks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed ja dokumendid.
§ 23. Andmete muutumisest teatamine

(1) Käesoleva seaduse §-des 18, 211 ja 22 nimetatud isikud on kohustatud teatama Maksu- ja Tolliametile viie tööpäeva jooksul oma tegevuse lõpetamisest, püsiva tegevuskoha likvideerimisest või §-des 19–21, 211 ja 22 loetletud andmete muutumisest.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

(2) [Kehtetu - RT I 2008, 27, 177 - jõust. 01.01.2009]

(3) Füüsilisest isikust ettevõtja teatab oma ettevõtte tegevuse peatamisest, hooajalisest tegevusest ja ajutisest tegevusest äriregistri pidajale vastavalt äriseadustiku § 3 lõikele 3. Nimetatud juhtudel peetakse isikut maksustamise seisukohast füüsilisest isikust ettevõtjaks üksnes tegutsemisperioodil.
[RT I 2008, 27, 177 - jõust. 01.01.2010]
§ 24. Registrikande tegemine

(1) Käesoleva seaduse §-des 18 ja 22 nimetatud isikud kantakse registrisse avalduse esitamise või avalduses märgitud veel saabumata kuupäeva seisuga. Paragrahvi 18 lõikes 11 nimetatud isiku võib registrisse kanda tagasiulatuvalt kuni 10 tööpäeva avalduse esitamise kuupäevast arvates.

(2) Registrikanne käesoleva seaduse §-des 18 ja 22 nimetatud isikute tegevuse lõpetamise, püsiva tegevuskoha likvideerimise ja muude registriandmete muutumise kohta tehakse isiku poolt avalduses märgitud kuupäeva seisuga. Kui avalduses märgitud kuupäev on saabunud varem kui viis tööpäeva tagasi, tehakse registrikanne andmete muutumisest teatamise kuupäeva seisuga.
[RT I 2005, 25, 193 - jõust. 01.07.2005]
§ 25. Registrikande tegemisest keeldumine

(1) Kui avaldaja esitatud andmed on puudulikud või ei vasta tegelikkusele, on Maksu- ja Tolliametil õigus keelduda kande tegemisest ning:
1) juhtida avaldaja tähelepanu avalduses või dokumentides esinevatele puudustele ja anda puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg või
2) juhtida avaldaja tähelepanu avalduses või dokumentides esinevatele puudustele ja tagastada registreerimiseks esitatud dokumendid.

(2) Kui puudusi ei kõrvaldata Maksu- ja Tolliameti poolt määratud tähtaja jooksul, ei loeta registreerimisavaldust esitatuks.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]
31. jagu Töötamise register
[RT I, 16.04.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
§ 251. Töötamise register

(1) Töötamise register on käesoleva seaduse § 17 lõikes 1 sätestatud registri alamregister, mida peetakse Maksu- ja Tolliametile, Tööinspektsioonile, Eesti Töötukassale, Eesti Haigekassale, Sotsiaalkindlustusametile ning Politsei- ja Piirivalveametile seadusega pandud ülesannete täitmise tagamiseks.

(2) Töötamise registri volitatud töötlejad on Tööinspektsioon ja Eesti Töötukassa. Töövaidluskomisjoni juhatajal või sekretäril on õigus teha käesoleva seaduse § 255 punktis 4 nimetatud otsuse alusel töövaidluse lahendamise seaduse §-s 63 nimetatud kandeid. Töötukassal on õigus teha käesoleva seaduse § 255 punktis 3 nimetatud dokumendi alusel kandeid, juhul kui selle alusel tuvastatakse õigus töötuskindlustuse seaduse alusel määratavale hüvitisele või tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel määratavale töötutoetusele.
[RT I, 04.07.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

(3) Käesolevas jaos kasutatakse töötamise registriga seotud mõisteid järgmises tähenduses:
1) töötamine – töö tegemine töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel, avalik teenistus avaliku teenistuse seaduse § 5 tähenduses, äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja majandushuvides töö tegemine tasu saamata ja ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse §-s 1 nimetatud teenuse osutamine või kauba müümine;
[RT I, 07.07.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]
2) tööd tegev isik – füüsiline isik, kes teeb tööd käesoleva lõike punktis 1 toodud tähenduses;
3) tööd võimaldav isik – Eesti residendist või mitteresidendist juriidiline isik, Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes sõlmib töötamise aluseks oleva kokkuleppe või nimetab käesoleva lõike punktis 2 nimetatud isiku ametikohale;
4) töötamise alustamine – töölepingu alusel tööle asumine ja äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja majandushuvides tasu saamata tööle asumine kuupäeva täpsusega, võlaõigusliku lepingu alusel tööle asumine lepingu jõustumise kuupäeva täpsusega ning avalikus teenistuses ametniku ametikohale asumine kuupäeva täpsusega;
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]
5) töötamise peatumine – tööd tegeva isiku viibimine lapsehoolduspuhkusel, aja- ja asendusteenistuses või poolte kokkuleppel antaval tasustamata puhkusel;
6) töötamise lõpetamine – töölepingu alusel töötamise ja äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja majandushuvides tasu saamata töötamise lõpetamine kuupäeva täpsusega, võlaõigusliku lepingu alusel töötamise lõpetamine lepingu lõppemise kuupäeva täpsusega ja ametniku avalikust teenistusest vabastamine kuupäeva täpsusega ning tööd tegeva isiku maksukohustuse üleminek teise riiki kuupäeva täpsusega.
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]

(4) Töötamise registrisse kantakse andmed järgmiste töötamise liikide ja füüsiliste isikute kohta, kelle töötamisel tekib maksukohustus Eestis:
1) töölepingu alusel töötav isik;
2) võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja;
3) juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige;
4) ametnik ja töötaja avaliku teenistuse seaduse § 7 tähenduses;
5) Riigikogu liige;
6) Vabariigi President;
7) Vabariigi Valitsuse liige;
8) kohtunik;
9) õiguskantsler;
10) riigikontrolör;
11) riiklik lepitaja;
12) kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liige;
13) valla- või linnavalitsuse liige;
14) osavalla- või linnaosavanem;
15) [kehtetu - RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]
16) pikaajalisse välislähetusse saadetud ametnikuga kaasas olev mittetöötav abikaasa, kellele makstakse abikaasatasu avaliku teenistuse seaduse § 46 alusel, või välisteenistujaga või pikaajalises lähetuses Eesti Vabariigi välisesinduses töötava haldusteenistujaga kaasas olev mittetöötav abikaasa, kellele makstakse abikaasatasu välisteenistuse seaduse § 67 alusel;
17) ettevõtlustulu maksu maksja ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses;
[RT I, 07.07.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

(5) Töötamise registrisse kantakse andmed äriühingus ja füüsilisest isikust ettevõtja juures ettevõtja majandushuvides töötavate tasu mittesaavate isikute kohta.
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]

(6) Töötamise registri kande õigsuse eest vastutab kande tegija.

(7) Vea ilmnemisel on kande tegija kohustatud ebaõige kande viivitamata parandama. Kui kande tegijal ei ole võimalik kannet ise parandada, esitab ta vastutavale töötlejale taotluse käesoleva seaduse § 256 lõikes 2 sätestatud korras.
[RT I, 16.04.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
§ 252. Registreerimiskohustus

(1) Töötamise registreerimisel on kohustatud isikuks tööd võimaldav isik.

(2) Tööd võimaldav isik on kohustatud töötamise registris registreerima käesoleva seaduse § 251 lõikes 4 või 5 nimetatud isiku töötamise alustamise, peatumise ja lõpetamise ning töötamise liigi.

(3) Töötamise alustamine registreeritakse hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks.

(4) Töötamise peatumine ja lõpetamine registreeritakse kümne päeva jooksul töötamise peatumise või lõpetamise päevast arvates.
[RT I, 16.04.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
§ 253. Maksuhalduri pädevus töötamise tuvastamisel

(1) Maksuhalduril on õigus tuvastada töötamise alustamine ja lõpetamine ning teha vajaduse korral selle kohta käesoleva seaduse §-s 46 sätestatud tingimustele vastav otsus.

(2) Töötamise alustamise ja lõpetamise tuvastamisel kohaldatakse maksumenetlust reguleerivaid sätteid, arvestades käesolevas jaos sätestatud erisusi.
[RT I, 16.04.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
§ 254. Töötamise registrisse kantavad andmed

(1) Tööd võimaldav isik kannab töötamise registrisse järgmised andmed:
1) tööd tegeva isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) käesoleva seaduse § 251 lõike 4 punktis 16 nimetatud isiku puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg;
3) isikukoodi puudumisel kuni viiepäevase töötamise korral sünniaeg;
4) tööd võimaldava isiku registri- või isikukood ja nimi;
5) töötamise alustamise kuupäev;
6) käesoleva seaduse § 251 lõikes 4 või 5 nimetatud töötamise liik;
61) töötamine riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohal;
[RT I, 03.04.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]
7) ametinimetus ja töökoha aadress, kui tegemist on kolmanda riigi kodakondsust või määratlemata kodakondsust omava isikuga, kes elab Eestis töötamist lubava tähtajalise elamisloa alusel, või kolmanda riigi kodakondsust või määratlemata kodakondsust omava isikuga, kes viibib Eestis viisa või viisavabaduse alusel ja kellel on õigus lühiajaliselt Eestis töötada;
8) töötamise peatumise algus- ja lõppkuupäev ning peatumise alus;
9) töötamise lõpetamise kuupäev ja alus.

(2) Käesoleva seaduse § 17 lõike 1 alusel sätestatud registri põhimääruses võib riigisaladuse kaitse tagamise eesmärgil teha erisusi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud andmete koosseisu ning andmete registrisse kandmise osas.

(3) Tööd võimaldaval isikul on õigus töötamise alustamine registreerida lihtsustatud korras. Selleks esitab tööd võimaldav isik tööd tegeva isiku isikukoodi ja töötamise alustamise kuupäeva ning enda registri- või isikukoodi telefoni teel või lühisõnumiga maksuhalduri veebilehel avaldatud telefoninumbrile. Muud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed kannab tööd võimaldav isik töötamise registrisse seitsme kalendripäeva jooksul lihtsustatud korras registreerimisest arvates.
[RT I, 16.04.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
§ 255. Töötamise registri kande alus

Töötamise registri kanded tehakse vastavalt äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning rahvastikuregistri andmetele ning kande aluseks on:
1) tööd võimaldava isiku ja tööd tegeva isiku vaheline kokkulepe töötamise kohta või haldusakt avalikus teenistuses;
2) tööd võimaldava isiku taotlus kande tegemiseks;
3) jõustunud kohtulahend;
4) töövaidluskomisjoni jõustunud otsus;
5) maksuotsus.
[RT I, 16.04.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
§ 256. Töötamise registri kande parandamine

(1) Tööd võimaldav isik saab töötamise registrisse tehtud vigast registrikannet elektroonselt parandada kolme kuu jooksul töötamise alustamise, peatumise või lõpetamise kuupäevast alates.

(2) Kande tegemisest kolme kuu möödumisel saab kannet parandada üksnes kande parandamisest huvitatud isiku põhjendatud taotluse alusel vastutava töötleja otsusega. Taotlus esitatakse vastutavale töötlejale 14 päeva jooksul muutmise vajadusest teadasaamisest arvates. Taotluses märgitakse andmete esitaja nimi ja kontaktandmed. Taotlusele lisatakse tõendid muudatuse tegemise vajalikkuse kohta.

(3) Vastutav töötleja teeb otsuse kande parandamise kohta 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast alates.

(4) Kui vastutaval töötlejal tekib kahtlus kande või selle parandamise taotluse õigsuses, on vastutaval töötlejal õigus teha kande teinud isikule järelepärimisi ja nõuda täiendavaid andmeid.
[RT I, 16.04.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
§ 257. Töötamise registri kande parandamisest keeldumine

(1) Vastutav töötleja võib keelduda kande parandamisest, kui kande parandamine ei ole põhjendatud.

(2) Vastutav töötleja teeb otsuse kande parandamisest keeldumise kohta 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast alates.
[RT I, 16.04.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
§ 258. Sunniraha töötamise registreerimise kohustuse täitmata jätmise eest

(1) Kui tööd võimaldav isik ei ole käesoleva seaduse § 252 lõikes 3 sätestatud tähtajaks tööd tegeva isiku töötamise alustamist registreerinud või on jätnud käesoleva seaduse § 252 lõikes 4 sätestatud tähtajaks registreerimata töötamise lõpetamise, võib maksuhaldur määrata registreerimiseks täiendava tähtaja ja teha hoiatuse käesoleva seaduse § 136 kohaselt, et kohustuse registreerimata jätmise korral võidakse rakendada sunniraha.

(2) Kui tööd võimaldav isik ei ole talle haldusaktiga pandud kohustust hoiatuses märgitud tähtpäevaks täitnud, peab ta tasuma hoiatuses märgitud sunniraha. Maksuhaldur esitab kohustatud isikule sunniraha tasumise nõude korraldusega, määrab selles tasumise tähtaja ning teeb hoiatuse, et sunniraha tähtajaks tasumata jätmise korral nõue sundtäidetakse vastavalt käesoleva seaduse §-dele 128–132.

(3) Töötamise alustamise ja lõpetamise registreerimiskohustuse täitmisele sundimiseks ei tohi sunniraha kokku ületada 3300 eurot, sealjuures ei tohi see esimesel korral ületada 1300 eurot ja teisel korral 2000 eurot.
[RT I, 16.04.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
32. jagu Laoarvestuse ja -aruandluse andmekogu
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]
§ 259. Laoarvestuse ja -aruandluse andmekogu

(1) Laoarvestuse ja -aruandluse andmekogu (edaspidi käesolevas jaos andmekogu) on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk on riikliku järelevalve tõhustamiseks pidada arvestust riiklikule järelevalvele allutatud ladudes oleva kauba üle. Andmekogus sisalduvaid andmeid kasutatakse riikliku järelevalve teostamise eesmärgil.

(2) Andmekogu vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet. Andmekogu volitatud töötleja on valdkonna eest vastutava ministri määratud asutus.

(3) Seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud juhul peab laopidaja või tolliprotseduuri pidaja pidama kauba üle arvestust andmekogus ja sisestama andmekogusse aruandeid laoseisu kohta.

(4) Andmekogus sisalduvad andmed ei ole avalikud. Andmekogule on juurdepääs andmekogu vastutaval ja volitatud töötlejal ning andmeandjal enda kohta käivatele andmetele.

(5) Andmekogusse kantud andmetel on õiguslik tähendus.

(6) Andmekogu põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]
4. jagu Maksusaladus
§ 26. Maksusaladuse kaitse

(1) Maksuhaldur, tema ametnikud ja töötajad on kohustatud hoidma saladuses maksukohustuslast puudutavat teavet, sealhulgas kõiki andmekandjaid (otsused, aktid, teated ja muud dokumendid) maksukohustuslase kohta, teavet andmekandjate olemasolu kohta, äri- ja pangasaladust, mida nad teavad seoses maksude tasumise õigsuse kontrollimise, maksu määramise, maksuvõla sissenõudmise, maksuõigusrikkumise asja menetlemise või muude teenistus- või töökohustuste täitmisega (edaspidi maksusaladus). Maksusaladuse hoidmise kohustus ei lõpe teenistus- või töösuhte lõppemisega.
[RT I, 06.07.2012, 1 - jõust. 01.04.2013]

(2) Maksusaladust on lubatud avaldada ainult maksukohustuslase kirjalikul nõusolekul või käesoleva seaduse §-des 27–30 nimetatud juhtudel.

(21) Juurdepääs maksusaladusele on info- ja sidesüsteemide hooldamise ja arendamisega tegelevatel riigiasutuse töötajatel ulatuses, mis on vajalik riigiasutuse info- ja sidesüsteemide hooldamiseks ja arendamiseks.
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]

(22) Maksusaladusele juurdepääsu õigus on maksuhalduri tegevust auditeerival isikul.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

(23) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud rahaliste kohustuste üle arvestuse pidamiseks ja nende täitmise korraldamiseks vajalikus ulatuses on maksusaladusele juurdepääsu õigus valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga määratud asutusel, kohtul ja prokuratuuril.
[RT I, 31.01.2014, 6 - jõust. 01.04.2014]

(3) Kui seadusega ei ole sätestatud teisiti, on käesoleva seaduse §-de 28–30 alusel või teenistus- või tööülesannete täitmisel maksusaladuse kohta teavet saanud ametnikud ja töötajad ning avalik-õiguslikke ülesandeid täitvad isikud kohustatud hoidma saladuses neile maksukohustuslase kohta teatavaks saanud teavet. Maksusaladuse hoidmise kohustus ei lõpe teenistus- või töösuhte lõppemisega.
[RT I, 06.07.2012, 1 - jõust. 01.04.2013]
§ 27. Avalikud andmed

(1) Maksuhaldur võib maksukohustuslase nõusoleku ja teadmiseta avaldada igaühele:
1) käesoleva seaduse §-des 18–22 sätestatu kohaselt Maksu- ja Tolliametis registreeritud maksukohustuslase registrisse kandmise ja registrist kustutamise kuupäeva, tegevusala ja tegevuskohta, § 18 lõigetes 1 ja 11 nimetatud isikute puhul vastutava isiku andmeid ning andmeid notari ja kohtutäituri ametitegevuse alguse, peatamise ja lõpetamise kohta;
[RT I, 23.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
2) käibemaksukohustuslase nime, registrikoodi, registreerimisnumbri ning registrisse kandmise ja registrist kustutamise kuupäeva;
[RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
21) käibemaksuseaduse § 16 lõike 3 alusel maksuvaba kauba või teenuse maksustatavale väärtusele käibemaksu lisamisel maksukohustuslase poolt maksuhaldurile esitatud kirjalikus teavituses märgitud andmeid;
[RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
22) maksulaopidaja nime, registrikoodi, maksulao pidamise loa registreerimisnumbri, maksulao aadressi ning loa peatamise ja kehtetuks tunnistamise kuupäeva;
[RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
23) ajutise ladustamise koha, tollilao ja tolliagentuuri ning vabatsoonis tegutsemise loa omaniku nime, registrikoodi, loa numbri, juriidilise aadressi ja tegevuskoha aadressi;
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]
24) printsipaali nime, registrikoodi, juriidilise aadressi ja tegevuskoha aadressi;
[RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
25) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja nime, registrikoodi, aktsiisimaksja numbri, loa peatamise ja kehtetuks tunnistamise kuupäeva, aktsiisilao asukoha ja tegevuskoha aadressi;
[RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
3) andmeid maksumaksja residentsuse kohta;
4) maksuvõlgade suuruse ja tekkimise aja;
[RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
5) ajatatud maksuvõla suuruse, andmed maksuvõla ajatamiseks esitatud tagatise kohta ja maksuvõla tasumise ajakava kestuse;
[RT I 2010, 20, 102 - jõust. 01.07.2010]
6) kohtulahendit maksuvaidluses või resolutsiooni vaide lahendamise kohta, mille peale kohtusse kaebuse esitamise tähtaeg on kaebust esitamata möödunud;
7) andmeid tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud mittetulundusühingu ja sihtasutuse tulude, sealhulgas saadud kingituste ja annetuste ning nende kasutamise kohta, samuti usulise ühenduse tulude kasutamise kohta;
[RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
8) andmeid maksukohustuslase poolt maksudeklaratsiooni esitamise või esitamata jätmise kohta;
9) [kehtetu - RT I, 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2012]
10) andmeid süütegude kohta, kui avalik huvi andmete avalikustamiseks kaalub üles huvi nende avalikustamata jätmiseks ning avalikustamine ei ohusta tõe väljaselgitamist kriminaal- või väärteomenetluses;
11) andmeid keskkonnatasude maksja keskkonnakasutuse kohta;
[RT I, 14.03.2011, 4 - jõust. 01.04.2011]
12) ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses ettevõtlustulu maksu maksja kohta töötamise registrisse kantud andmeid.
[RT I, 07.07.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

(2) Maksukohustuse määramise korral maksuhalduri poolt on maksuvõla avalikustamine lubatud pärast haldusakti täitmise tähtpäeva saabumist ja kui haldusakti täitmist ei ole peatatud. Haldusakti vaidlustamise korral tehakse avaldatud maksuvõla juurde sellekohane märge maksukohustuslase taotlusel või ilma taotluseta, kui maksuhaldur on vaidlustamisest muul viisil teada saanud.
[RT I, 10.12.2010, 4 - jõust. 01.01.2011]

(3) Maksuhaldur avaldab oma veebilehel maksukohustuslase kvartali jooksul tasutud maksusummad summeeritult kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks järgmiselt:
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]
1) kõikide riiklike maksude summa kassapõhiselt;
2) sotsiaalmaksu, residendist füüsilise isiku tulult kinnipeetud tulumaksu ning kohustusliku kogumispensioni maksete ja töötuskindlustusmaksete summa kassapõhiselt.
[RT I, 11.07.2014, 4 - jõust. 01.08.2014]

(4) [Kehtetu - RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]

(5) Maksuhaldur avaldab oma veebilehel käibemaksukohustuslase kvartali jooksul deklareeritud käibemaksuseaduse § 15 lõigetes 1–4 sätestatud määraga maksustatavate toimingute ja tehingute käibe kogusumma summeeritult kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks.
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]

(6) Maksuhaldur avaldab oma veebilehel töötamise registrisse kantud tööd võimaldava isiku juures tööd tegevate isikute arvu, millest on maha arvatud nende isikute arv, kelle töötamine on käesoleva seaduse § 251 lõike 3 punkti 5 tähenduses peatatud, kvartali viimase kuupäeva seisuga kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks.
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]

(7) Käesoleva paragrahvi lõikeid 3, 5 ja 6 ei kohaldata füüsilisele isikule, kes ei ole registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, ega julgeolekuasutuste seaduse §-s 5 nimetatud julgeolekuasutusele.
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]
§ 28. Andmete avaldamine teistele maksuhalduritele ja maksu saajale

(1) [Kehtetu - RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

(2) Riikliku maksu maksuhaldur võib avaldada kohaliku maksu maksuhaldurile kohaliku maksu arvestamise ja tasumise õigsuse kontrollimiseks, maksu määramiseks ja sissenõudmiseks vajalikku teavet.

(3) Maksu- ja Tolliamet võib avaldada valla- või linnavalitsusele andmeid maksukohustuslaste kohta, kelle tasutav riiklik maks või tasu või osa sellest kantakse vastavale vallale või linnale, ning maksu kinnipidajate kohta. Avaldada võib järgmisi andmeid:
1) maksumaksja nimi ja registrikood;
2) maksumaksja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta;
3) deklareeritud maksustatava tulu või tasu summa;
4) tasutud maksu või tasu summa;
5) maksu kinnipidaja nimi, isiku- või registrikood ja maksumaksjalt kinnipeetud maksu summa.
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]

(4) Kohaliku maksu maksuhaldur võib avaldada riikliku maksu maksuhaldurile riikliku maksu tasumise õigsuse kontrollimiseks, maksu määramiseks ja sissenõudmiseks vajalikku teavet.
§ 29. Maksusaladust sisaldava teabe avaldamine
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]

Maksuhaldur võib avaldada maksusaladust sisaldavat teavet:
1) uurijale ja prokurörile kuriteo tõkestamiseks ning avastamiseks, kurjategija tabamiseks, kriminaalmenetluses oleva asja uurimiseks, menetlemiseks, asja kohtuliku arutamise ettevalmistamiseks, samuti julgeolekuasutusele julgeolekukontrolli läbiviimiseks ja muude julgeolekuasutuste seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
[RT I 2003, 71, 472 - jõust. 01.01.2004]
2) väärtegu menetlema volitatud isikule õigusrikkuja tabamiseks, asja uurimiseks, arutamiseks ja arutamise ettevalmistamiseks;
3) kohtule kriminaal-, tsiviil-, haldusasja või väärteo arutamise ettevalmistamiseks, arutamiseks ja kohtulahendi tegemiseks;
4) kohtutäiturile, kui see on vajalik täitetoimingute tegemiseks ja pärimisseaduses sätestatud korras inventuuri tegemiseks;
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]
41) Riigikogu komisjonile ulatuses, mis on vajalik komisjonile seaduse või Riigikogu otsusega pandud ülesannete täitmiseks;
5) õiguskantslerile õiguskantsleri seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
6) valdkonna eest vastutavale ministrile teenistusliku järelevalve teostamiseks maksuhalduri tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle;
[RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
61) Rahandusministeeriumile isikustamata kujul maksude laekumise prognoosimiseks ja maksude laekumist tagavate meetmete kavandamiseks;
[RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
7) Rahandusministeeriumile konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatud ülesannete täitmiseks;
[RT I 2008, 60, 331 - jõust. 01.01.2009]
8) rahapesu andmebüroole rahapesu või terrorismi rahastamise või nendega seotud kuritegude vältimiseks, avastamiseks ja uurimiseks;
[RT I 2008, 3, 21 - jõust. 28.01.2008]
9) Riigikontrollile riigikontrolli seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
10) Rahandusministeeriumile isiku kõrvaldamise aluste puudumise kontrollimiseks vastavalt riigihangete seadusele;
[RT I, 01.07.2017, 1 - jõust. 01.09.2017]
11) riikliku statistika tegijale riikliku statistika seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks statistikatöö tegemisel;
[RT I 2010, 41, 241 - jõust. 01.08.2010]
12) Sotsiaalkindlustusametile sotsiaalhoolekande seaduses, riikliku pensionikindlustuse seaduses, perehüvitiste seaduses ja ohvriabi seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks, sealhulgas pensionide, toetuste, teenuste ja hüvitiste määramiseks ning järelevalve teostamiseks, samuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud riigieelarve eraldise arvestamiseks ja Euroopa Liidu sotsiaalkindlustust koordineerivate õigusaktide rakendamiseks;
[RT I, 28.12.2017, 4 - jõust. 01.01.2018]
13) sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri vastutavale töötlejale ning valla- või linnavalitsusele sotsiaalhoolekande seaduse §-s 151 sätestatud ülesande täitmiseks ja isikule toetuse määramiseks või muu materiaalse abi osutamiseks;
[RT I, 03.04.2018, 3 - jõust. 15.04.2018]
14) Haigekassale sotsiaalmaksu maksja, kindlustatud isiku ja kindlustuskaitset taotleva isiku kohta või kindlustuskaitse kehtivuse kontrollimiseks;
[RT I 2003, 71, 472 - jõust. 01.01.2004]
15) [kehtetu - RT I 2009, 11, 67 - jõust. 01.05.2009]
151) Eesti Töötukassale tööturuteenuste ja -toetuste seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks seoses töötutoetuse määramise ja tööturuteenuste osutamisega, töötuskindlustuse seaduse alusel hüvitiste määramiseks ning töövõimetoetuse seaduse alusel toetuse määramiseks ja maksmiseks;
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]
16) turujärelevalve asutusele toote ja teenuse ohutuse järelevalve korraldamiseks;
[RT I 2003, 71, 472 - jõust. 01.01.2004]
17) äriregistri pidajale registrikartoteegi andmete osas;
18) Tööinspektsioonile riikliku järelevalve teostamiseks tööalaste õigusaktide täitmise üle;
[RT I 2003, 71, 472 - jõust. 01.01.2004]
19) [kehtetu - RT I 2009, 11, 67 - jõust. 01.05.2009]
20) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, dumpingunõukogule ja Vabariigi Valitsusele dumpinguvastase uurimismenetluse läbiviimiseks ning dumpinguvastaste meetmete rakendamise otsustamiseks;
[RT I 2003, 71, 472 - jõust. 01.01.2004]
21) korruptsioonivastase seaduse alusel huvide deklaratsiooni üle kontrolli teostajale deklaratsioonis esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks;
[RT I, 29.06.2012, 1 - jõust. 01.04.2013]
22) Finantsinspektsioonile finantsjärelevalve teostamiseks ning isikute kontrollimiseks tulenevalt Finantsinspektsioonile seadusega pandud ülesannetest;
[RT I 2003, 71, 472 - jõust. 01.01.2004]
23) eraõiguslikule juriidilisele isikule maamaksuteadete kättetoimetamisega seotud tööde tegemiseks;
[RT I 2003, 71, 472 - jõust. 01.01.2004]
24) Rahandusministeeriumile raamatupidamise seadusest tuleneva riigi raamatupidamise ja finantsaruandluse korralduse kohustuse täitmiseks;
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]
25) strateegilise kauba komisjonile strateegilise kauba seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
26) Politsei- ja Piirivalveametile välismaalaste seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]
27) kohtule ja Rahandusministeeriumile või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutusele riigi õigusabi seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
28) loomeliidule loovisiku saadud tulu kontrollimiseks seoses vabakutselise loovisiku loometoetuse määramisega loovisikute ja loomeliitude seaduse kohaselt;
29) vedelkütusevaru moodustamise ja haldamise eesmärgil asutatud riigi äriühingule kütuse müüjate turuosa määramiseks, varu kasutuselevõtu valmisoleku tagamiseks ning varumakse tasumise kontrollimiseks vedelkütusevaru seaduse alusel;
30) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile toetuse saamise nõuetekohasuse ja toetusraha sihipärase kasutamise kontrollimiseks sotsiaalmaksu tasumise kohta töötajate arvu ja tasutud summade kaupa kuude lõikes ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, kalandusturu korraldamise seaduses, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses ning vedelkütuse erimärgistamise seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]
31) Konkurentsiametile ettevõtja turgu valitseva seisundi kindlaksmääramise, ettevõtjatevaheliste kokkulepete, kooskõlastatud tegevuse, ettevõtjate ühenduste otsuste ja koondumise menetlemisega seotud konkurentsijärelevalve teostamiseks;
32) erakondade rahastamise järelevalve komisjonile ulatuses, mis on vajalik komisjonile erakonnaseadusega pandud ülesannete täitmiseks;
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]
321) Keskkonnaministeeriumile keskkonnatasude rakendamise eesmärgi tagamiseks, tasumäärade kujundamiseks ning nende mõju hindamiseks;
[RT I, 10.11.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
33) Keskkonnaametile keskkonnatasude seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
[RT I, 14.03.2011, 4 - jõust. 01.04.2011]
34) Eesti rahvastikuregistri vastutavale töötlejale rahvastikuregistri seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
[RT I, 14.03.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
35) notarile, kui see on vajalik pärimisseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
[RT I, 13.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
36) ajutisele pankrotihaldurile või pankrotihaldurile ulatuses, mis on vajalik pankrotiseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
[RT I, 13.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
37) notari ja kohtutäituri kohta valdkonna eest vastutavale ministrile notarite ja kohtutäiturite ametitegevuse korraldamiseks ja järelevalve teostamiseks;
[RT I, 29.06.2012, 1 - jõust. 01.04.2013]
38) Haridus- ja Teadusministeeriumile või tema hallatavale riigiasutusele või tema volitatud riigi asutatud sihtasutusele õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel õppetoetuste eraldamise korraldamiseks;
[RT I, 23.03.2017, 1 - jõust. 01.04.2017]
39) Keskkonnainspektsioonile nende ülesannete täitmiseks, mis on sätestatud naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seaduse §-s 5;
[RT I, 22.12.2012, 13 - jõust. 01.01.2013]
40) Keskkonnainspektsioonile ohtlike ja kahjulike ainete merevedude alase vastutuse ja kahjude hüvitamise 1996. aasta konventsiooni ja selle 2010. aasta protokolli kohase vastuvõetud maksustatava lasti kohta;
[RT I, 22.12.2012, 13 - jõust. 01.01.2013]
41) kindlustusandjale liikluskindlustuse seaduse alusel hüvitise määramiseks;
[RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
42) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile majandustege
 
 [Originaal | Artiklid | Kommenteeri
 info@palk.ee tagasiüles