Katrin Sarap
Labour Consulting OÜ jurist

Tähtajaline tööleping ei lõpe ise, vaid see tuleb lõpetada, vastasel juhul tekib töötajal nõudeõigus või muutub töösuhe tähtajatuks.

Suve lõpus lõpevad paljud töölepingud, mis on sõlmitud tähtajalisena ehk teatud töö tegemise ajaks. Enamasti on sellised välikohviku ettekandja, muruniitja, jäätisemüüja jts suvetööd. Tavaliselt on selliste tööde jaoks sõlmitud töölepingute tähtajad kaks või kolm kuud.

Töölepingu tähtaja saabudes tuleks pöörata erilist tähelepanu lepingu korrektsele lõpetamisele. Lepingu korrektne lõpetamine välistab võimalikud vaidlused ja hüvitisenõuded, mis on praeguses praktikas väga sagedased.

Kui tööleping on sõlmitud tähtajaga, mis ei ületa ühte aastat, peab tööandja töötajale töölepingu lõpetamisest kirjalikult ette teatama vähemalt viis kalendripäeva (mitte tööpäeva).

Juhul, kui tööandja nimetatud kohustust ei täida, kuid siiski lõpetab lepingu tähtaja saabumisel, on tööandja kohustatud maksma töötajale hüvitisena keskmist päevapalka iga etteteatamistähtajast puudu jääva tööpäeva eest.

Kindlasti tuleb töölepingu lõpetamise päeval teha töötaja töölepingusse kanne lepingu lõpetamise kohta, maksta töötajale lõpparve (palk, preemia, kasutamata puhkusehüvitis), teha kanne tööraamatusse ja see töötajale tagastada.

Ka töötaja võib lõpetada töölepingu tähtaja möödumise tõttu, teatades tööandjale lepingu lõpetamisest vähemalt viis kalendripäeva enne lepingutähtaja möödumist.

Kui töötaja nimetatud kohustust ei täida ja jääb lepingutähtaja viimasele päevale vahetult järgneval tööpäeval töölt ära, siis ei anna selline käitumine töötajale õigust tööandjapoolsele hüvitisele.

Lisaks ei ole tööandja sellisel juhul kohustatud töölepingu lõpetamise päeval maksma töötajale lõpparvet ega andma tööraamatut, vaid võib seda teha hiljemalt viie kalendripäeva jooksul, arvates päevast, mis järgnes päevale, mil töötaja vastava nõude esitas.

Juhul, kui pooled ei saa üksteisele kirjalikku teadet vahetult üle anda, peaksid nad kasutama selleks tähtpostiteenust.

Tähitud posti puhul on soovitav lasta postiteenindajal trükkida kviitungile ka ümbrikus oleva dokumendi nimi. Sel viisil saab vältida hilisemaid võimalikke vaidlusi selle üle, kas ümbrikus üldse oli dokument sees või saabus adressaadile ainult tühi ümbrik.

Mõlemad pooled peaksid teate saatmisel lähtuma neile teadaolevast vastuvõtja asu-või elukoha aadressist.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata sellele, et juhul, kui ei tööandja ega töötaja ei nõua tähtajalise töölepingu lõpetamist eelpool toodud korras või pooled ei sõlmi uut töölepingut ja töösuhted jätkuvad ka pärast lepingutähtaja möödumist, muutub tähtajaline tööleping automaatselt tähtajatuks.

Tähtajatu töölepingu lõpetamisele kohaldub hoopis teistsugune kord ning töötaja saab endale teised õigused ja garantiid.

Tähtajalise töölepingu lõpetamist ei takista ka töötaja haigus, rasedus, puhkus jm töölepingu seaduses tähtajatu töölepingu lõpetamiseks sätestatud tagatised.

Samuti võivad pooled lõpetada tähtajalise töölepingu ka juba enne tähtaja saabumist töölepingu seaduses sätestatud alustel.