Ligi pooled neist inimestest, kelle töötuna arvelolek lõpeb, annavad töötukassale teada, et nad on leidnud töö. Üsna suur on ka nende inimeste osakaal (2010. aasta esimesel neljal kuul keskmiselt 37%), kes määratud ajal töötukassasse ei pöördu ja kelle registreeritud töötu staatus seetõttu lõpetatakse. Pöördumata jätmise tõttu arvelt maha minejatest elab linnas 72% ja maal 28%. Seejuures on 75% neist mehed ja vaid 25% naised. Ka on sel põhjusel arvelt maha läinud inimeste hulgas suurem 20. aastates inimeste osakaal ning nende haridustase on keskmiselt madalam. Seega võib öelda, et suur osa pöördumata jätmise tõttu arvelt maha läinud inimestest on noored linnas elavad mehed, kellel on pigem madalam haridus ja vähem töökogemust kui teistel registreeritud töötusest väljujatel.

Ülejäänud põhjustel (isiku omal soovil, vanaduspensionile liikumine, eelpensionile liikumine, ajateenistus, surm jne) on töötuna arveloleku lõpetamiste hulgas juba tunduvalt väiksem osakaal.

Tööle läinute hulgas, aga ka muudel põhjustel arvelt maha läinute hulgas on mehi ja naisi suhteliselt võrdselt. Linnas elab 64% töö leidnutest, maal (valdades) 36%. Kui pöördumata jätmise pärast arvelt maha läinud inimesed on olnud tööta keskmiselt ligi kaks aastat, siis tööle läinud inimesed on olnud hõiveta ligi ühe aasta. Kolmandik määratud ajal pöördumata jätnutest pole eelnevalt üldse töötanud, tööle asunutest 15% on aga olemas eelnev hõive.

Küsimusi on tekitanud eeskätt see, mis saab inimestest, kes pole töötukassaga ühendust võtnud ja on seetõttu töötukassa silmapiirist väljunud. Võrdlused Maksu- ja Tolliameti andmetega töötasude laekumise kohta on näidanud, et ligikaudu 15% neist on paari järgneva kuu jooksul pärast töötuna arveloleku lõppu hakanud saama töötasu. Seega saab järeldada, et registreeritud töötusest lahkujatest ligi kaks kolmandikku asub ametlikult tööle. Lisaks sellele hakkab osa registreeritud töötusest mahaminejatest tõenäoliselt tööle ka välismaal või varimajanduses, sellist tööturukäitumist pole aga töötukassal kahjuks võimalik jälgida.

Lisaks pöördub määratud ajal pöördumata jätnutest ligi 20% järgneva kolme kuu jooksul uuesti töötukassasse. Poole aasta jooksul pöördub neist uuesti isegi kolmandik. Seejuures jõuab küllaltki suur osa uuesti pöördujatest poole aasta jooksul pöördumata jätmise tõttu arvelt maha minna ja seejärel uuesti arvele tulla ka 2-3 korda.