Väino Rajangu
TTÜ professor, majandusteaduste doktor

Riigikogu valimiseelsel perioodil on astmelise tulumaksu teema muutunud väga aktuaalseks. Ka Äripäevas on sel teemal ilmunud rida huvitavaid ja kaalukaid artikleid. On nii astmelise tulumaksu pooldajaid kui ka vastaseid.

Arenenud riikides on kasutusel tulumaksusüsteemid, mille analüüsimisest võib saada toetust erinevatele maksustamispõhimõtetele. Maksusüsteemi muutmine on poliitiline otsus, mis sõltub otsustajate tahtest ja eesmärgist, mida püütakse saavutada. Iga otsusega käivad kaasas nii positiivsed kui ka negatiivsed mõjud. Kui mõjud oleksid ainult positiivsed, siis puuduksid idee elluviimisel vastased ja idee oleks ammu realiseeritud. Tulumaksuseaduse muutmise otsustamine on valikute tegemine, millega kindlasti midagi võidetakse ja midagi kaotatakse. Järgnevalt ongi analüüsitud tänase Eesti ja astmelise tulumaksusüsteemide positiivseid ja negatiivseid külgi.

Praeguse tulumaksusüsteemi plussid:
- rakenduse lihtsus nii töötajale kui tööandjale,
- lihtne arvutada,
- ülevaatlik,
- ei pärsi inimeste initsiatiivi,
- ei vaja keskmise palga kasvuga muutmist,
- maksuametil lihtne kontrollida,
- kontrollimiseks suhteliselt väike inspektorite arv,
- võimaldab maksuvaba miinimumiga vähendada väiksema sissetulekuga inimeste maksukoormust enam kui suuremate sissetulekutega inimestel,
- puuduvad maksusumma ootamatused, mis on seotud mitmest kohast palga saamisega;

Praeguse tulumaksusüsteemi negatiivsed küljed:
- soosib suurt erinevust inimeste sissetulekutes.

Astmelise tulumaksu süsteemi miinused:
- tulumaksu arvutused hägusemad nii töötajatele kui tööandjatele, mis tulenevad erinevatest tulumaksumääradest,
- puudub ülevaatlikkus,
- pärsib inimeste initsiatiivi, eriti siis, kui on oht, et sissetulek võib sattuda tulumaksumäära järgmisesse astmesse,
- maksuameti töö keerulisem, sest on vaja täiendavalt kontrollida tulumaksumäära astmete rakenduse õigsust,
- kontrollimiseks vajalik suurem inspektorite arv,
- kontrollimiseks vaja täiendavaid vahendeid,
- seoses aastast aastasse kasvava keskmise palga tõusuga väheneb tulumaksumäära madalamate astmete maksjate osakaal ja leiab aset üldine maksukoormuse kasv,
- kaasneb hinnatõus,
- keerulisem maksusüsteem kutsub esile maksunõustajate vajaduse, kelle teenuse kasutamise eest tuleb täiendavalt maksta,
- ootamatused maksustamisperioodi lõpus, seoses mitmest kohast palga saamisega (honorarid, loengutasud, kohakaaslus jne), mis võivad sissetuleku viia järgmisesse tulumaksu astmesse;

Astmelise tulumaksu plussid:
- võimaldab mõnevõrra enam vähendada väiksema sissetulekuga inimeste maksukoormust ja suurendada suurema sissetulekuga inimeste maksukoormust
- võimaldab varjatud maksukoormuse kasvu ja sellega vältida poliitikutel ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta
- suureneb tööhõive, sest tuleb rakendada täiendavaid maksuinspektoreid ja nõustajaid.

Tulumaksuseaduse põhimõtteline muudatus on oluline majanduspoliitiline otsus, mis lisaks siseriiklikele mõjudele toob kaasa olulise rahvusvahelise resonantsi.

Äripäev