Kadri Arula
ASi KPMG Estonia maksu ja juriidilise osakonna juht

Muutunud on maksuvaba tulu mahaarvamise põhimõtted enne tulumaksu kinnipidamist, millest võidavad füüsilised isikud, kuna maksuvaba tulu mahaarvamist võimaldatakse igakuiselt ka muudelt tasudelt kui töötasu.

Samuti saab muudatusest kasu maksuamet, kuna aasta jooksul mahaarvatud maksuvaba miinimumi tulemusena jääb ära hilisem tulumaksu tagastamine.

Igakuise maksuvabastuse rakendamise aluseks on väljamakse saaja poolt väljamakse tegijale esitatud kirjalik avaldus. Avaldus tuleb esitada väljamakse tegijale (üldjuhul tööandjale) ühekordselt, so siis näiteks inimese tööle asumisel. Ülemineku sättena on nähtud ette, et avalduse peab füüsiline isik esitama 2003. aasta 1. märtsiks, välja arvatud juhul kui ta on selle juba esitanud. Eelnevalt oli selline nõue seaduses sätestatud juhtumiks, kui väljamakse saaja sai maksustatavat tulu mitmest kohast. Tänavu peaksid aga kõik tööandjad jälgima, et töötajad avalduse esitaksid, vastaselt korral puudub alus tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu mahaarvamiseks.

Töötaja poolt esitatud avaldus omab tähendust ka sotsiaalmaksu arvestamisel ja seda siis kui tekib kohustus tasuda sotsiaalmaksu riigieelarvega kehtestatud kuumääralt. Nüüdsest saab kohustus tekkida tööandjal, kellele töötaja on esitanud maksuvaba tulu mahaarvamise avalduse.

Laiendatud on nende väljamaksete loetelu, millest saab maksuvaba tulu maha arvata. Lisaks palgale, juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmele makstavatele tasudele ja pensionidele, stipendiumidele , loteriivõitudele ja elatistele saab maksuvaba tulu maha arvata ka töövõtu- või muudelt võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasult, samuti üüri- või renditasult ja litsentsitasult. Samuti rakendatakse maksuvaba tulu mahaarvamist pensionfondist või kogumispensioni kindlustuslepingu alusel tehtavatele väljamaksetele.

Kui näiteks inimese ainsaks tuluallikaks on renditasu, siis on võimalik maksuvabastust kasutada igakuiselt tingimusel, et eelnevalt on väljamakse tegijale avaldus esitatud. Samas ei vabasta nende põhimõtete rakendamine inimest tuludeklaratsiooni esitamise kohutustusest. Sellest kohustusest on ta vabastatud ainult siis kui ta ainsaks tuluallikaks oli palk, juhtimis- või kontrollorgani liikmetasud või ajutise töövõimetuse hüvitis. Piiratud ei ole tööandjate arvu, vaid kõigilt neilt tasudelt peab tulumaks olema kinni peetud.

Kui inimesele kõigil kuudel väljamakseid ei tehta või on väljamaksed väiksemad kui maksuvaba tulu, siis on alati õigus kanda maksuvaba tulu mahaarvamise kasutamata osa edasi sama kalendriaasta järgmistele kuudele. Tähtsust ei ole sellel, miks väljamakseid ei tehtud. Kuni 2002. aasta lõpuni kehtinud seaduse redaktsiooni alusel oli maksuvaba tulu mahaarvamise edasikandmine piiratud töölepingu seadusest tulenevate töölepingu peatumise juhtumitega.

Tulumaksu kinnipidamisel arvatakse maksuvaba tulule lisaks veel maha seaduses sätestatud tingimustele vastav elatis, töötuskindlustuse seaduse kohaselt kinnipeetud töötuskindlustusmakse ja kogumispensionide seaduse kohaselt kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse sõltumata väljamakse liigist.