Töölepingu seadus1

Vastu võetud 17.12.2008
RT I 2009, 5, 35
jõustumine 01.07.2009nähtud.

 

Hetkel kehtiv https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014146?leiaKehtiv


A vastas teemale: #27580 2 aastat 4 kuud tagasi
See, et tööandja ei ole kirjalikult sõlminud töölepingut ei tähenda, et töösuhet ei ole. Kõik teie õigused ja tööandja kohustused tuleb ikka täita. Kui soovite võite sellest teada anda tööinspektsioonile.

EESTI VABARIIGI TÖÖLEPINGU SEADUS
§28. Töölepingu vorm

(1) Tööleping sõlmitakse kahes eksemplaris, millest üks jääb töötajale, teine tööandjale. Ainult töö tegemiseks, mille kestus ei ületa kaht nädalat, võib töölepingu sõlmida suuliselt.

(2) Tegelikult tööle lubamine tööandja poolt on võrdsustatud töölepingu sõlmimisega, sõltumata töölepingu vormistamisest. Sel juhul vormistatakse tööleping kirjalikult tingimustel, mida tegelikult kohaldati. Kui tegelikud tingimused olid töötaja jaoks halvemad seaduses, haldusaktis või kollektiivlepingus ettenähtust, kohaldatakse vastavat seadust, haldusakti või kollektiivlepingut.

(3) Töölepingu vormistamata jätmine või nõuetevastase vormistamise eest kannab tööandja haldusvastutust.
liina vastas teemale: #27579 2 aastat 4 kuud tagasi
Mis siis teha,kui tööandja ei tee lepingut?
arvamus vastas teemale: #22332 2 aastat 4 kuud tagasi
see ju läbirääkimiste küsimus, kui suudad tööandjale selgitada, et sinu töö on raske ja väärt seda raha (summa, mis mehed saavad masina taga) ja SIND on vaja, siis palun väga. Aga kui leidub keegi teine, kes on nõus sama töö väiksema raha eest tegema, siis võetakse teine:)
karm elu:)
mall vastas teemale: #22323 2 aastat 4 kuud tagasi
vahetage töökohad. mine ise masina taha.
maie vastas teemale: #22321 2 aastat 4 kuud tagasi
Kui sa pead silmas seaduslikku õigust, siis kohe kindlasti mitte.Mis aga praktikas toimub, seda teab igaüks paremini.
sirje vastas teemale: #22318 2 aastat 4 kuud tagasi
Kas on firmal õigus teha meeste ja naiste vahet,kuna leian et mehed ei tee sugugi raskemat tööd kui naised,--mehed masinate taga aga naised peavad kaheksa tundi silmadega tööd tegema.