Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 28.12.2011, 55
Töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 22.12.2011 nr 169

Määrus kehtestatakse „Töölepingu seaduse” § 29 lõike 5 alusel.
§ 1. Töötasu alammäära kehtestamine

Kehtestada töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral tunnis 1,80 eurot ja kuus 290 eurot.
§ 2. Rakendussätted

(1) Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määrus nr 90 „Töötasu alammäära kehtestamine” (RT I 2009, 31, 192; 2010, 60, 407) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär