Väljaandja : Vabariigi Valitsus
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 07.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : Hetkel kehtiv

Ametikohtade loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud puhkust, ja puhkuse kestus

Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2001. a määrusega nr 353 (RT I 2001, 92, 558), jõustunud 1.01.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

15.07.2004 nr 250 (RT I 2004, 59, 416) 1.09.2004

5.10.2006 nr 216 (RT I 2006, 46, 338) 27.10.2006

20.09.2007 nr 215 (RT I 2007, 53, 357) 1.10.2007

27.03.2008 nr 71 (RT I 2008, 15, 109) 7.04.2008

Määrus kehtestatakse «Puhkuseseaduse» § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk

AMETIKOHTADE LOETELU

§ 1. Koolieelsete lasteasutuste juhtidele ja pedagoogidele antav puhkus

Koolieelsete lasteasutuste juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal – 42 kalendripäeva;
2) õpetaja – 42 kalendripäeva.

3) eripedagoog, logopeed – 56 kalendripäeva.

[RT I 2008, 15, 109 – jõust. 7.04.2008]

§ 2. Erivajadustega laste rühma(de)ga koolieelsete lasteasutuste, lasteaed-algkoolide ja lasteaed-põhikoolide juhtidele ja erivajadustega laste rühmade pedagoogidele antav puhkus

Erivajadustega laste rühma(de)ga koolieelsete lasteasutuste, lasteaed-algkoolide ja lasteaed-põhikoolide juhtidele ja erivajadustega laste rühmade pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor (juhataja), direktori (juhataja) asetäitja õppe- ja kasvatusalal – 56 kalendripäeva;
2) õpetaja, eripedagoog, logopeed – 56 kalendripäeva;
3) kehakultuuriinstruktor – 56 kalendripäeva.

[RT I 2008, 15, 109 – jõust. 7.04.2008]

§ 3. Lasteaed-algkoolide, lasteaed-põhikoolide, algkoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide juhtidele ja pedagoogidele antav puhkus

[RT I 2008, 15, 109 – jõust. 7.04.2008]

Lasteaed-algkoolide, lasteaed-põhikoolide, algkoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide (sh sanatoorsed ja teised internaatkoolid, erivajadustega laste koolid, gümnaasiumid, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena) juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor (juhataja), direktori (juhataja) asetäitja õppe- ja kasvatusalal – 56 kalendripäeva;
2) klassiõpetaja, aineõpetaja, kasvataja, logopeed, eripedagoog, huvijuht, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog – 56 kalendripäeva;
3) ringijuht – 42 kalendripäeva.

[RT I 2008, 15, 109 – jõust. 7.04.2008]

§ 4. Lastekodude, koolkodude, väikelastekodude, noortekodude ning segatüüpi hoolekandeasutuste juhtidele ja pedagoogidele antav puhkus

Lastekodude, koolkodude, väikelastekodude, noortekodude ning segatüüpi hoolekandeasutuste juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor, direktori asetäitja kasvatusalal – 42 kalendripäeva;
2) nooremkasvataja, kasvataja ja vanemkasvataja – 42 kalendripäeva;
3) logopeed, eripedagoog, psühholoog – 42 kalendripäeva.

[RT I 2004,59, 416 – jõust. 1.09.2004]

§ 5. Laste tugikodude, turvakodude, laste varjupaikade ning puuetega laste keskuste juhtidele ja pedagoogidele antav puhkus

Laste tugikodude, turvakodude, laste varjupaikade ning puuetega laste keskuste juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) juhataja – 42 kalendripäeva;
2) sotsiaalpedagoog, kasvataja – 42 kalendripäeva;

3) huvijuht – 42 kalendripäeva;

[RT I 2007, 53, 357 – jõust. 1.10.2007]

4) psühholoog – 42 kalendripäeva.

§ 6. Raviasutuste, lastesanatooriumide ja täisealiste sotsiaalhoolekandeasutuste pedagoogidele antav puhkus

Raviasutuste, lastesanatooriumide ja täisealiste sotsiaalhoolekandeasutuste pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) logopeed – 56 kalendripäeva;
2) kasvataja, sotsiaalpedagoog, huvijuht – 42 kalendripäeva;

[RT I 2007, 53, 357 – jõust. 1.10.2007]

3) ravikehakultuuriinstruktor – 42 kalendripäeva.

§ 7. [Kehtetu – RT I 2008, 15, 109 – jõust. 7.04.2008]

§ 8. Huvikoolide juhtidele ja pedagoogidele antav puhkus

[RT I 2007, 53, 357 – jõust. 1.10.2007]

Huvikoolide juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:

[RT I 2007, 53, 357 – jõust. 1.10.2007]

1) direktor, direktori asetäitja (v.a majandusalal), osakonnajuhataja – 56 kalendripäeva;

[RT I 2008, 15, 109 – jõust. 7.04.2008]

2) õpetaja, treener, huvihariduse spetsialist – 56 kalendripäeva;

[RT I 2008, 15, 109 – jõust. 7.04.2008]

3) kontsertmeister, õppemeister, ballettmeister, dirigent – 42 kalendripäeva;
4) klaverisaatja – 35 kalendripäeva.

§ 9. Kutseõppeasutuste ja puuetega inimeste kutsealase rehabilitatsiooni keskuste juhtidele ning pedagoogidele antav puhkus

Kutseõppeasutuste ja puuetega inimeste kutsealase rehabilitatsiooni keskuste juhtidele ning pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor, direktori asetäitja (v.a majandusalal), osakonnajuhataja (v.a majandusosakonna juhataja) – 56 kalendripäeva;
2) õpetaja, eripedagoog, logopeed, psühholoog – 56 kalendripäeva;

3) huvijuht, ringijuht, kasvataja, sotsiaalpedagoog, ravikehakultuuriinstruktor – 42 kalendripäeva.

[RT I 2007, 53, 357 – jõust. 1.10.2007]

§ 10. Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide juhtidele, õppejõududele ning teadustöötajatele antav puhkus

Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide juhtidele, õppejõududele ning teadustöötajatele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) rektor, prorektor (v.a haldusprorektor) – 56 kalendripäeva;
2) dekaan, prodekaan – 56 kalendripäeva;
3) instituudi direktor – 56 kalendripäeva;
4) õppetooli juhataja – 56 kalendripäeva;
5) õppejõud (professor, dotsent, assistent, lektor, õpetaja) – 56 kalendripäeva;
6) haldusprorektor, haldusdirektor – 42 kalendripäeva;
7) teaduslabori juhataja – 42 kalendripäeva;
8) vanemteadur, teadur – 42 kalendripäeva;
9) teadussekretär – 35 kalendripäeva.

§ 11. Teadus- ja arendusasutuste juhtidele ning teadustöötajatele antav puhkus

Teadus- ja arendusasutuste juhtidele ning teadustöötajatele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor – 56 kalendripäeva;
2) teadussekretär, teadusdirektor – 42 kalendripäeva;
3) labori-, osakonnajuhataja – 42 kalendripäeva;
4) vanemteadur, teadur – 42 kalendripäeva.

2. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§–d 12. ja 13. [käesolevast tekstist välja jäetud]